top of page

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Sarada Bo en een opdrachtgever.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij expliciet van toepassing zijn.
3.Sarada Bo heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
4. Per opdracht is de versie van de algemene voorwaarden geldig, die gold tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.
5. Elk aanbod en alle offertes van Sarada Bo zijn vrijblijvend.
6. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever schriftelijk of per mail akkoord is gegaan met het aanbod van Sarada Bo en de aanbetaling is gedaan.
7. De opdrachtgever heeft geen recht op teruggaaf van de aanbetaling.
8. Het filmen/fotograferen en de montage is een creatief proces en Sarada Bo behoudt zich de vrijheid dit naar eigen inzicht uit te voeren.
9. Na oplevering van het product, heeft de opdrachtgever eenmaal de mogelijkheid feedback te geven voor kleine aanpassingen. Mochten er na deze feedbackronde nog wensen zijn, dan wordt daarvoor een uurprijs in rekening gebracht.
10. Sarada Bo heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.
11. De geschatte oplevertijd is niet als definitief termijn te beschouwen.
12. Het is de opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan het geleverde product.
13. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van het werk berusten bij Sarada Bo.
14. Sarada Bo behoudt zich het recht voor haar naam en/of logo te vertonen in de aftiteling van de productie.
15. Sarada Bo behoudt zich het recht voor om de productie te gebruiken ter promotie van Sarada Bo, waaronder het plaatsen van (een deel van) de productie op haar website en social media kanalen.
16. De producties mogen door derden op social media gedeeld worden, altijd met bronvermelding van Sarada Bo.
17. De producties mogen niet zonder toestemming op websites van derden geplaatst worden.

18. In geval van ziekte zal Sarada Bo in overleg met de opdrachtgever vervanging zoeken.
19. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vooraf duidelijk op de hoogte brengen van aanwezigen dat er opnames gemaakt worden en dat deze beelden mogelijk gepubliceerd gaan worden. Indien nodig dient de opdrachtgever Sarada Bo voorafgaand aan de draaidag te voorzien van een lijst met namen van personen die niet in beeld willen komen. Ook dient de opdrachtgever maatregelen te treffen zodat Sarada Bo deze personen redelijkerwijs buiten beeld kan houden tijdens het maken van opnames.

bottom of page